இலங்கையில் ஹோட்டல் துறைக்கு முத்தரப்பு முறை அமல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு - 2015

முத்தரப்பு அல்லது ஒருங்கிணைந்த குளிரூட்டல், வெப்பம் மற்றும் சக்தி (சி.சி.எச்.பி) ஒரே நேரத்தில் மின்சாரம், பயனுள்ள வெப்பமூட்டும் மற்றும் ஒரு ஆற்றல் மூலத்திலிருந்து குளிரூட்டல் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. முதன்மை எரிபொருளில் சுமார் 80% ஆற்றலை முத்தரப்பு மூலம் பயன்படுத்தலாம். சாத்தியமான துறைகள் ஹோட்டல்கள், தொழில்துறை மண்டலங்கள் உள்ளிட்ட தொழில்துறை வசதிகள் மற்றும் பல.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இலங்கை ஹோட்டல்களின் 2015/2014 எரிசக்தி தரவுகளின் அடிப்படையில் இலங்கையில் ஹோட்டல் துறைக்கு முத்தரப்பு தலைமுறை முறையை அமல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு 2015 இல் SLSEA ஆல் நடத்தப்பட்டது. இலங்கையின் ஹோட்டல் துறையில் முத்தரப்பு அமைப்புகளின் சாத்தியத்தை அணுகுவதே முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது. இலங்கை ஹோட்டல் துறையில் இதுபோன்ற முத்தரப்பு அமைப்புகளை செயல்படுத்துவதற்கான கண்டுபிடிப்புகள், தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் பலவற்றை இந்த அறிக்கை விவரம் முன்வைக்கிறது.

 

Sanraksha
இலங்கையில் நிலையான எரிசக்தி குடியிருப்புகளுக்கான வழிகாட்டல்

இலங்கையில் நிலையான எரிசக்தி வதிவிடங்களுக்கான வழிகாட்டுதல் இலங்கையில் எரிசக்தி பயன்பாட்டை உருவாக்குவது தொடர்பான தரங்களையும் விதிகளையும் பரிந்துரைக்க கிடைக்கக்கூடிய விதிகளின் கீழ் ஒரு துணை நடவடிக்கையாக தயாரிக்கப்பட்டது.

 

call to action icon