අචාර්ය අසංක රුද්‍රිගු
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්
දු.අ: 0112697422
ඊ-මේල්: asanka@energy.gov.lk
 
හර්ෂ වික්‍රමසිංහ මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (ඉල්ලුම් කළමනාකරණය)
දු.අ: 0112677445 Ext - 400
ඊ-මේල්: harsha@energy.gov.lk
 
එච්. ඒ. විමල් නදීර මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (සැපයුම් කළමනාකරණය)
දු.අ: 0112697421
ඊ-මේල්: nadeera@energy.gov.lk
 
ජේ. එම්. අතුල
අධ්‍යක්ෂ (පුනර්ජනනීය බලශක්ති)
දු.අ: 0112677445 Ext - 510
ඊ-මේල්: athula@energy.gov.lk
 
චමිල ජයසේකර මහතා
අධ්‍යක්ෂ (උපායමාර්ග)
දු.අ: 0112689915 Ext - 401
ඊ-මේල්: chamila@energy.gov.lk
 
සනත් කිත්සිරි මහතා
අධ්‍යක්ෂ (බලශක්ති කළමනාකරණය)
දු.අ: 0112697430
ඊ-මේල්: kithsiri@energy.gov.lk
 
පි.පි. කේ. විජේතුංග
අධ්‍යක්ෂ (දැනුම කළමනාකරණය)
දු.අ: 0112677445 Ext - 415
ඊ-මේල්: wijethunga@energy.gov.lk
call to action icon