ඇමතුම් විස්තර

  • ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය
    05 කුටිය, පළමු මහළ, බී.එම්.අයි.සී.එච්,
    බෞද්ධාලෝක මාවත,
    කොළඹ 07.
  • දුරකතන: 0112677445, 0112697375, 0112675649
  • ෆැක්ස්: 0112682534
  • ඊ-මේල්: info@energy.gov.lk