බලශක්තියට ඇති ඉල්ලුමත් සමග ඵලදායි කළමනාකරණය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවන් වී ඇත. බලශක්තිය පිළිබඳව මනාව දැනුවත් ජාතියක් බිහිකිරීමට පාසල් දරුවන් සහ අනාගතය පිළිබඳව තීරණ ගනු ලබන පුද්ගලයින් තීරණාත්මක කණ්ඩායම් වේ. මෙම කරුණ හඳුනාගනිමින් අප විසින් පාසල් බලශක්ති සමාජ වැඩසටහන වසර 2012 දී දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කළේ පාසල් දරුවන්ව ඵලදියිව මෙම අරමුණ සඳහා දායක කරගැනීමට යි. බලශක්ති සමාජයන් 3000කට වඩා රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන අතර, කැමැත්ත පළකරන ඕනෑම පාසලකට බලශක්ති අධ්‍යාපන වැඩසටහන පැවැත්වීමට කටයුතු කරයි.

ශිෂ්‍ය සටහන බලන්න මෙතැන ක්ලික් කරන්න

call to action icon