කාලසීමාව දීර්ග කිරීම - ජාතික සුළං මිනුම් කුළුනු ජාලය නඩත්තු කිරීම (ප්‍රසම්පාදන අංකය: SEA/PD/R/01-2019)
ජාතික සුළං මිනුම් කුළුනු ජාලය නඩත්තු කිරීම (ප්‍රසම්පාදන අංකය: SEA/PD/R/01-2019)
SLSEA හි 2018 වාර්ෂික වාර්තාව සැලසුම් කිරීම සහ මුද්‍රණය කිරීම (ප්‍රසම්පාදන අංකය: SEA / PD / K / 13-2019)
2020 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩ, සේවා සහ වැඩ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (Ref: SEA / PD / P / 37-2018)
ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට සූර්ය බලශක්ති උද්‍යානයේ සූර්ය ෆොටෝවොල්ටෙයික්ස් (PV) පරීක්ෂණ පහසුකම සැපයීම, ස්ථාපනය කිරීම, කොමිස් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
මොණරාගල දිස්‌ත්‍රික්කයේ සියඹලාණ්ඩුවේ යෝජිත මෙගා වොට් 100 MW සුර්යය බලශක්ති උද්‍යානයට අදාළ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමට යෝග්‍ය උපදේශන ආයතනයක් තෝරා ගැනීම
මධ්‍ය පරිමාණ ජෛව ස්කන්ධ පද්ධතිය සඳහා මූල්‍ය මග පෙන්වීම
සූර්යය බල පරීක්ෂණය සහ සංවර්ධනයට සැපයුම්, සවිකිරීම්, පරීක්ෂණය මිල දී ගැනීම
තේ කම්හල්හි විචල්‍යය සංඛ්‍යාත ධාවක සහය සැපයීම
ලේඛණ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කැඳවීම: ඔබගේ පර්යේෂණ පත්‍රිකා, අවස්ථා අධ්‍යයන හා නව ව්‍යාපෘති වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීමට ජාතික බලශක්ති සම්මන්ත්‍රණයේදී ඉදිරිපත් කරන්න.
නව නිපැයුම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කැඳවීම: සූර්ය බලශක්තියට අදාළ නව උපකරණ සහ අදහස් විදුල්කා ජාතික නවෝත්පාදන සංසදය 2019 දී ඉදිරිපත් කරන්න
call to action icon