தொடர்புகொள்ளவேண்டிய தகவல்கள்

 • இலங்கை நிலைபெறுதகு சக்தி அதிகாரசபை
  பிளாக் 05, 1 ஆம் மாடி, பிஎம்ஐசிஎச்,
  பௌத்தாலோக மாவத்தை,
  கொழும்பு 07,
  இலங்கை
 • தொலைபேசி: 0112677445, 0112697375, 0112675649
 • தொலைநகல்: 0112682534
 • மின்னஞ்சல்: info@energy.gov.lk