மாற்றத்தினை அடையாளம் கண்டு, திட்டமிட்டு, அமுல்படுத்துவதற்கு சக்தி முகாமைத்துவ முறைமை உதவும். வர்த்தக, தொழிற்துறை மற்றும் உள்நாட்டுத் துறைகள் அவற்றின் சக்தி இலக்குகளை அடைவதற்கு முறைமையானது நடைமுறை ரீதியான முறைமைகள் மற்றும் செயல்விதிகளை உள்ளடக்கும்.

ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒரு சக்தி முகைாமைத்துவ முறைமை போதியதாக இருக்கக்கூடிய அதேவேளை பல்வகைமை வாய்ந்த வியாபார அலகுகளைக் கொண்ட கூட்டுத்தாபனங்களுக்குப் பொதுவாக ஒவ்வொரு அலகிற்குமென அதன் சொந்தச் சக்தி முகாமைத்துவ முறைமையினை அமுல்படுத்துவது இலகுவானதாக இருக்கும்.

சர்வதேச ரீதியாகச் செயற்படும் கம்பனிகள் அல்லது தொழிற்துறைகளுக்காக அல்லது ஏனைய வியாபார முறைமைகளுடன் சக்தி முகாமைத்துவத்தினை ஒருங்கிணைக்க ஆர்வம் கொண்டுள்ள கம்பனிகள் அல்லது தொழிற்துறைகளுக்காக உங்களின் சக்தி முகாமைத்துவ முறைமையின் அடிப்படையாகத் தன்னார்வத்துடன் ISO50001 எனும் தராதரத்தினைப் பயன்படுத்துவது பயன்மிக்கதாக இருக்கும்.

 

உறுதியான சக்தி முகாமைத்துவ முறைமையின் பிரதான கூறுகள்

  • தலைமைத்துவம் செயன்முறைக்குக் கடப்பாடு கொண்டுள்ளது
  • சக்தி முகாமைத்துவம் வியாபாரத்தினுள் பொதியப்பட்டுள்ளது. வெறுமனே நிலவுகின்ற முறைமையுடன் பொருத்தப்படவில்லை
  • அடிப்படை நிலைமைகளைப் பற்றிய சிறந்த புரிதலைப் பெறுவதற்காக கம்பனியின் / துறையின் / தொழிற்துறையின் சக்திப் பாவனை பற்றித் தெளிவான இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
  • தொடர்ச்சியான வியாபார மேம்பாட்டின் அங்கமாக சக்தி முகாமைத்துவம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • முன்னேற்றம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, மதிப்பிடப்பட்டு அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.

 

EM விண்ணப்பப் படிவத்தினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

சக்தி முகாமையாளர் வர்த்தமானி அறிவித்தலைப் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

வழிகாட்டல் சக்தி முகாமையாளரினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

call to action icon