காலக்கெடு நீட்டிப்பு - தேசிய காற்று அளவீட்டு கோபுர வலையமைப்பின் பராமரிப்பு (கொள்முதல் எண்: SEA/PD/R/01-2019)
தேசிய காற்று அளவீட்டு கோபுர வலையமைப்பின் பராமரிப்பு (கொள்முதல் எண்: SEA/PD/R/01-2019)
SLSEA இன் வருடாந்த அறிக்கை 2018 இன் வடிவமைப்பு மற்றும் அச்சிடுதல் (கொள்முதல் எண்: SEA / PD / K / 13-2019)
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருட்கள், சேவைகள் மற்றும் படைப்புகளின் விற்பனையாளர்களை பதிவு செய்தல் (குறிப்பு: SEA / PD / P / 37-2018)
இலங்கை ஹம்பான்தோட்டை சோலார் எனர்ஜி பூங்காவில் சோலார் பி.வி சோதனை வசதியை வழங்குதல், நிறுவுதல், ஆணையிடுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்
மொனராகல மாவட்டத்தின் சியம்பலாண்டுவவில் உள்ள உத்தேச 100 மெகாவற் சூரிய சக்திப் பூங்காவிற்கு “சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டினை நடத்துவதற்காக’ மதியுரைச் சேவை நிறுவனத்தினைத் தெரிவுசெய்தல்
நடுத்தர மற்றும் பாரிய அளவிலான உயிரியல் வாயு முறைமையினை சக்தி NAMA கருத்திட்டத்தின் கீழ் பொருத்துவதற்கு நிதியுதவி
சூரிய சக்தி ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி வசதியினைக் கொள்வனவு செய்தல், பொருத்துதல், இயக்குதல் மற்றும் பரிசீலித்தல்
தேயிலைத் தொழிற்சாலைகளில் வேரியபிள் பிரிகுவன்சி டிரைவ்களைப் பொருத்த உதவுவதற்கு மானியத்தினை வழங்கல்
பேப்பர்களுக்கான அழைப்பு: இலங்கையில் உள்ள தேசிய எரிசக்தி சிம்போசியத்தில் உங்கள் ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு ஆய்வுகள் அல்லது புதுமையான திட்ட புதுப்பிப்புகளை வழங்கவும்
புதுமைகளுக்கான அழைப்பு: சூரிய ஆற்றல் தொடர்பான புதுமையான உபகரணங்கள் மற்றும் யோசனைகளை விதுல்கா தேசிய கண்டுபிடிப்பு மன்றம் 2019இல் முன்வைக்கவும்.
call to action icon