திரு. ஜே.எம். அதுல
பணிப்பாளர் நாயகம்
தொலைபேசி: 0715344167
மின்னஞ்சல்: athula@energy.gov.lk
 
திரு. ஹர்சா விக்ரமசிங்ஹ
பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (கேள்வி முகாமைத்துவம்)
தொலைபேசி: 0112677445 Ext - 400
மின்னஞ்சல்: harsha@energy.gov.lk
 
திரு. எச்.ஏ. விமல் நதீர
பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (விநியோக முகாமைத்துவம்)
தொலைபேசி: 0112697421
மின்னஞ்சல்: nadeera@energy.gov.lk
 
திரு. சமில ஜயசேகர
பணிப்பாளர் (உபாயமார்க்கம்)
தொலைபேசி: 0112689915 Ext - 401
மின்னஞ்சல்: chamila@energy.gov.lk
 
திரு.சனத் கித்சிரி
பணிப்பாளர் (சக்தி முகாமைத்துவம்)
தொலைபேசி: 0112697430
மின்னஞ்சல்: kithsiri@energy.gov.lk
 
திரு. பி.பி.கே. விஜேதுங்ஹ
பணிப்பாளர் (அறிவு முகாமைத்துவம்)
தொலைபேசி: 0112677445 Ext - 415
மின்னஞ்சல்: wijethunga@energy.gov.lk
call to action icon