தொடர்புகொள்ளவேண்டிய தகவல்கள்

 • இலங்கை நிலைபெறுதகு சக்தி அதிகாரசபை
  72 ஆனந்த குமாரசாமி மாவதா
  கொழும்பு 07
  இலங்கை.
 • தொலைபேசி: 01125751140112575066011257503001125752030112575036.
 • தொலைநகல்: 0112575089
 • மின்னஞ்சல்: info@energy.gov.lk

 

 • கூரை சூரிய பிரிவு
 • தொலைபேசி:0112341234