ජේ. එම්. අතුල මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්
දු.අ: 0715344167
ඊ-මේල්: athula@energy.gov.lk
 
හර්ෂ වික්‍රමසිංහ මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (ඉල්ලුම් පාර්ශවීය කළමනාකරණය)
දු.අ: 0112677445 Ext - 400
ඊ-මේල්: harsha@energy.gov.lk
 
එච්. ඒ. විමල් නදීර මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (සැපයුම් පාර්ශවීය කළමනාකරණය)
දු.අ: 0112697421
ඊ-මේල්: nadeera@energy.gov.lk
 
ඩෙන්සි රොෂාන් රත්නායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)
දු.අ: 0712232701
 
චමිල ජයසේකර මහතා
අධ්‍යක්ෂ (උපායමාර්ග)
දු.අ: 0112689915 Ext - 401
ඊ-මේල්: chamila@energy.gov.lk
 
සනත් කිත්සිරි මහතා
අධ්‍යක්ෂ (කර්මාන්ත සේවා අංශය)
දු.අ: 0112697430
ඊ-මේල්: kithsiri@energy.gov.lk
 
පි. පි. කේ. විජේතුංග
අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රචාරණ හා ප්‍රවර්ධන)
දු.අ: 0112677445 Ext - 415
ඊ-මේල්: wijethunga@energy.gov.lk
 
අනුරුද්ධ කාරියවසම් මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රභව සංවර්ධන හා පහසුකම් සැලසීම)
දු.අ: 0711649984
 
කේ. එන්. අයි. කවිරත්න මෙනවිය
අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන හා මානව සම්පත් කළමනාකරණය)
දු.අ: 0714530483
 
ජේ. ඒ. ටී. දිල්හානි මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රතිපත්ති උපදේශක)
දු.අ: 0714103686
 
බී. ඩබ්ලිව්. ඒ. බුලත්ගම මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රභව අනුරූප)
දු.අ: 0711027692
 
එස්. ඇල්විටිගල මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සමීක්ෂණ සහ පර්යේෂණ)
දු.අ: 0707153787
 
අයි. එස්. කළුගලගේ මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (ගෘහස්ථ, කෘෂි හා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක අංශය)
දු.අ: 0715344147
 
පී. එස්. මල්දෙණිය මහතා
අධ්‍යක්ෂ (පද්ධති සහ සැලසුම්)
දු.අ: 0715352229
 
පී. එස්. මල්දෙණිය මහතා
අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු කළමනාකරණ)
දු.අ: 0715352229
 
ආර්. කේ. එච්. එස්. කේ. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
වැ. බ. අධ්‍යක්ෂ (පුනර්ජනනීය බලශක්ති සේවා)
දු.අ: 0715344175
call to action icon