காபன் காலடித்தடம்

உங்களின் செயற்பாடுகளால் உருவாக்கப்படும் அனைத்துக் கரியமில வாயுவின் மொத்தமுமே உங்களின் காபன் காலடித்தடம் ஆகும். இது பொதுவாக வருடமொன்றின் காலப்பகுதிக்காக...

காலநிலை மாற்றம்

காலநிலை உண்மையிலேயே மாறுகின்றதா?

ஆம், உண்மையில் மாறுகின்றது. உண்மையிலேயே வரலாறு நெடுகிலும் உலகின் தோற்றப்பாடு மாறிவருவதுடன் இன்னும் மாறிக்கொண்டே...

call to action icon